Tag Archives: dự án

iến độ thi công tòa Central 1 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Central 2 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao.

Tiến độ thi công tòa Central 3 (cập nhật ngày 18/1/2017): Đang hoàn thiện và bàn giao.

 Tiến độ thi công tòa Landmark 81 (cập nhật ngày 16/1/2017): Đang thi công sàn 7